"ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน"

ตัวแทนครูและนักเรียน เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ 
และตัวแทนครูเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการในการจัดงาน ณ ค่ายวชิราวุธ ศรีราชา จ.ชลบุรี
"ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน"

Top