รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับ ภาคตะวันออก ทีมออกกำลังกายประกอบเพลง ระดับอนุบาล

ทีมออกกำลังกายประกอบเพลง ระดับอนุบาล 

รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับ ภาคตะวันออก จาก กระทรวงศึกษาธิการ โดย ผู้อำนวยการโรงเรียน วรรักษ์ ทรัพย์ไพบูลย์ 

1. ด.ญณิชาภัทร สุไชยแสง

2.ด.ญ.พสิกา เกิดสิริ

3.ด.ญ.อมินตรา สิงห์ทอง

4.ด.ญ ปภาดา โอทาน

5.ด.ญ.มาริสา มาตรภาพ

6.ด.ญ.ปานชิชา สุดทะจัน

7.ด.ญ.กานต์พิชชา อซ่ว่าง

8.ด.ญ.กัญญ์รมณ วีระกุล

9.ด.ญ.อริสา ทันสันเทียะ

10.ด.ญ.วรรณกานต์ โพนสิงห์

11.ด.ญ.ชนานันท์ จันดากรณ์

12.ด.ญ.จิตรทิวา ตาปิก

ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครู อนุชา ศิลปวิโรจน์

ครูผู้ควบคุมดูแล คุณครู พนิดา ปิยะสุรรณ

Top