บุคลากรฝ่ายปฐมวัย
นางพัชราภรณ์ ละภักดี
ตำแหน่ง ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/3
การศึกษา
ปริญญาตรี
วิชาที่สอน
ปฐมวัย
นางเวียง เขตแวงควง
ตำแหน่ง ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/3
การศึกษา
ปริญญาตรี
วิชาที่สอน
ปฐมวัย
นางกฤตยา นุ่มอ่วม
ตำแหน่ง หัวหน้าระดับอนุบาล2 , ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
การศึกษา
ปริญญาตรี
วิชาที่สอน
ปฐมวัย
นางพรรณี วิเวกวินท์
ตำแหน่ง หัวหน้าระดับอนุบาล 3 ,ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
การศึกษา
ปริญญาตรี
วิชาที่สอน
ปฐมวัย
นางสาวจิณณ์ธิตา ทองพูน
ตำแหน่ง ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
การศึกษา
ปริญญาตรี
วิชาเอก
การศึกษาปฐมวัย
วิชาที่สอน
ปฐมวัย
นางธัญญา เป้าจำนงค์
ตำแหน่ง หัวหน้าวิชาการระดับอนุบาล
การศึกษา
ปริญญาตรี
วิชาเอก
-
วิชาที่สอน
ปฐมวัย
นางสิริรัตน์ อิงชัยภูมิ
ตำแหน่ง หัวหน้าระดับอนุบาล1 , ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/1
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
-
วิชาที่สอน
ปฐมวัย
Top