ข้อมูลบุคลากร
นางวรรักษ์ ทรัพย์ไพบูลย์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวุฒินันท์
ตำแหน่ง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวุฒินันท์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 ถึงปัจจุบัน
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
สาขาการบริหารการศึกษา
นางวราภรณ์ ประทีปชัชวาล
ตำแหน่ง ผู้รับใบอนุญาต
ตำแหน่ง ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2537 ถึงปัจจุบัน
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
สาขาการบริหารการศึกษา
นายวุฒินันท์ สามิภักดิ์
ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงเรียน
ตำแหน่ง ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียน ตั่งแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
-
นางพัชราภรณ์ ละภักดี
ตำแหน่ง ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/3
ตำแหน่ง ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียน ตั่งแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
-
วิชาที่สอน
ปฐมวัย
นางเวียง เขตแวงควง
ตำแหน่ง ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/3
ตำแหน่ง ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียน ตั่งแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
-
วิชาที่สอน
ปฐมวัย
นางกฤตยา นุ่มอ่วม
ตำแหน่ง หัวหน้าระดับอนุบาล2 , ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
ตำแหน่ง ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียน ตั่งแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
-
วิชาที่สอน
ปฐมวัย
นางพรรณี วิเวกวินท์
ตำแหน่ง หัวหน้าระดับอนุบาล 3 ,ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
ตำแหน่ง ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียน ตั่งแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
-
วิชาที่สอน
ปฐมวัย
นางสาวจิณณ์ธิตา ทองพูน
ตำแหน่ง ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
ตำแหน่ง ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียน ตั่งแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
-
วิชาเอก
การศึกษาปฐมวัย
วิชาที่สอน
ปฐมวัย
นางธัญญา เป้าจำนงค์
ตำแหน่ง หัวหน้าวิชาการระดับอนุบาล
ตำแหน่ง ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียน ตั่งแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
-
วิชาเอก
-
วิชาที่สอน
ปฐมวัย
นางสิริรัตน์ อิงชัยภูมิ
ตำแหน่ง หัวหน้าระดับอนุบาล1 , ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/1
ตำแหน่ง ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียน ตั่งแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
-
วิชาที่สอน
ปฐมวัย
Top